วันที่   9   เมษายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชั้น ๑ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  40  นางสายไหม ดาบทอง
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๑ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่เรียน จังหวัดนนทบุรี  20  นางสายไหม ดาบทอง