วันที่   1   เมษายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชั้น ๑ 08.30-16.30   - รับยื่นความจำนงนักเรียน ผู้ปกครองในการจัดหาที่เรียน  60  นางสายไหม ดาบทอง