วันที่   8   เมษายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชั้น ๑ 08.30-16.30   - รับยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน  50  นางสาววันวิสา นวลเป็นใย
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๑ 08.30-12.00   -  ประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. เพื่อจัดทำบัญทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.  5  นางอรดาวัลย์ รัตนจันทร์