วันที่   10   เมษายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๒ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน  20  นางสมพิศ จาตุรันตานนท์